Test de Receptivitat Endometrial

  • ¿Què és el test de Receptivitat Endometrial?

    És un test genètic personalitzat que permet avaluar, des d’un punt de vista molecular, l’estatus de receptivitat endometrial de la dona estudiada. Aquesta eina diagnòstica molecular permet analitzar els nivells d’expressió de més de 200 gens relacionats amb l’estatus de receptivitat endometrial.

    Un endometri és receptiu quan està preparat perquè tingui lloc la implantació de l’embrió. Aquest període de receptivitat és el que s’anomena finestra d’implantació. S’ha observat que un  20% de les pacients amb fallades repetides d’implantació, tenen la finestra d’implantació desplaçada respecte al moment teòric.

    Aquest test permet saber amb més precisió el moment amb major possibilitat d’implantació  de l’embrió a l’úter, de manera que es pot programar la transferència dels embrions de forma personalitzada.

  • Endometrial1

PROCEDIMENT

La biòpsia de l’endometri la realitza un ginecòleg/a especialitzat en consulta i sense necessitat d’ingrés hospitalari de forma fàcil i ràpida.

Després del processament de la mostra, s’analitza l’expressió de 238 gens implicats en la receptivitat endometrial. Un predictor informàtic analitza les dades obtingudes,  i en funció dels resultats es pot classificar l’endometri com a receptiu o no receptiu.

D’aquesta manera, a UEG podem planificar la transferència  dels embrions obtinguts in vitro al dia amb major receptivitat de l’endometri.

Endometrial2

¿Per quins pacients està indicat?

Aquest test està indicat per pacients que han tingut al menys entre 2 i 3 fallades d’implantació amb embrions de bona qualitat morfològica i amb l’úter aparentment normal.