Diagnòstic Genètic Preimplantacional

 • ¿Què és el Diagnòstic Genètic Preimplantacional?

  La correcta dotació genètica d’un embrió és un factor indispensable a l’hora d’aconseguir un embaràs a terme i d’un recent nascut sa. Actualment, existeixen diferents tècniques basades en la genètica molecular que permeten l’estudi de cada embrió per aquesta finalitat.

  El Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP) aplica aquestes tècniques d’última generació per estudiar l’ADN dels embrions amb la finalitat de que poguem transferir únicament els que tenen una dotació genètica normal. L’aplicació d’aquestes tècniques augmenta les taxes d’embaràs i fa possible que els bebès neixin sense malalties d’origen genètic i/o cromosòmic.

 • Diagnóstico genético preimplantacional DGP Barcelona

 • TÈCNICA DGP

  Per la realització d’un DGP s’han d’obtenir embrions mitjançant un tractament de fecundació in vitro. Un cop s’han aconseguit els embrions, s’ha de realitzar una biòpsia a cada embrió disponible. El moment de la biòpsia pot ser a dia 3 de cultiu embrionari, quan l’embrió tindrà al voltant de 8 cèl·lules, o a dia 5/6, quan l’embrió tindrà aproximadament 200 cèl·lules.

  A UEG realitzem la biòpsia embrionària a dia 5/6 ja que els resultats del DGP són més fiables i l’afectació  sobre l’embrió és menor comparat amb la biòpsia a dia 3.

 • PROCEDIMENT DGP

  Inicialment s’ha de seguir un tractament de fecundació in vitro per generar embrions. Un cop tenim els embrions, els mantenim en cultiu in vitro fins el dia 5/6 quan arriben a l’estadi de blastocist i se’n pot  biopsiar una part amb el mínim impacte possible per l’embrió. Per realitzar la biòpsia, a UEG tenim un sistema làser d’última generació que ens permet realitzar aquest procediment.

  Un cop realitzada la biòpsia, l’embrió es manté en cultiu o es vitrifica a l’espera dels resultats del DGP. Els resultats es poden obtenir en 24h si es desitja per poder fer la transferència en el mateix cicle. Un cop tenim el resultat, procedim a transferir únicament els embrions lliures de les anomalies genètiques estudiades.

 • ¿Per quins pacients està indicat?

  El Diagnòstic Genètic preimplantacional està indicat a totes aquelles parelles que tenen problemes de fertilitat o alt risc reproductiu tant per ser portador/s d’una malaltia genètica heretable, com per tenir el cariotip alterat, edat materna avançada, avortaments de repetició, fallades d’implantació, factor masculí sever, infertilitat prolongada en el temps, etc.

  Els humans som una de las espècies amb menor èxit reproductiu ja que el 70% de les concepcions no arriben a terme i la meitat d’aquestes són degudes a alguna anomalia cromosòmica. Existeixen diferents causes, per un costat s’ha observat que quan més avançada és l’edat reproductiva de la dona, les taxes d’implantació disminueixen i incrementen les taxes d’avortaments espontanis i embarassos de nens amb anomalies cromosòmiques. Un 40% dels embrions en dones menors de 35 anys són anormals i fins a un 85% en dones amb edats superiors a 42 anys. Per altra banda, el 12% de la població amb problemes de fertilitat tenen el cariotip alterat, aquest factor pot produir problemes per la seva descendència malgrat que ells no estiguin afectats. Una gran part dels avortaments de primer trimestre estan originats per alguna anomalia cromosòmica.

  Un cop coneixem aquests factors, a UEG recomanem als nostres pacients l’screening genètic preimplantacional dels embrions generats en un cicle per incrementar significativament la possibilitat d’èxit en el tractament de reproducció assistida.

  A més, hi ha persones sense problemes de fertilitat però que són portadores de malalties genètiques hereditàries i no desitgen transmetre la malaltia a la seva descendència. El DGP, permet la selecció dels embrions lliures de la malaltia per poder tenir un bebè sa.

 • Cultivo in vitro Barcelona