Avís Legal

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar els usuaris de www.uegclinic.cat, domiciliada a C / Tortonyes, 25, Manresa, 08240 – Barcelona, ​​C / Bisbe Torras i Bages, 4, Baixos, Vic -08500- (Barcelona ), la raó social del Responsable del fitxer és UEG 12798, SL i JOAN CARRERA ROTLLAN (UEG), de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat principal el poder servir la informació que els usuaris de la web ens demanen a través d’aquesta via.

Els destinataris d’aquesta informació únicament seran els departaments en què s’organitza UEG 12798, S.L. i JOAN CARRERA ROTLLAN (UEG) i els col·laboradors oportuns per a l’acompliment de les seves atribucions i objecte social (que únicament accedeixen a les dades en els termes de l’art. 12 LOPD, sense que això comporti en cap cas una comunicació de les dades), així com la cessió a les entitats oficials públiques o privades que ho exigeixin per Llei.

Tots els camps del formulari on-line són obligatoris emplenar-los per poder fer efectiva la sol·licitud d’informació que ens fa l’usuari.

En el període de temps que transcorri entre la sol·licitud de consulta i la nostra resposta, es garanteix l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació, oposició de l’usuari, a les seves dades de caràcter personal que formen part del nostre fitxer. Per això cal dirigir la seva sol·licitud a través del correu electrònic info@ueg-reproduccion.com o bé a l’adreça postal C / Bisbe Torras i Bages, 4, Baixos, Vic -08500- (Barcelona),

La Web www.uegclinic.cat ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s’està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de UEG 12798, SL i JOAN CARRERA ROTLLAN (UEG), ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.
La política de galetes del Web www.uegclinic.com es troba especificada i determinada a l’apartat corresponent.

La Web www.uegclinic.cat farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’aquestes, per aquest motiu si hi ha alguna modificació de les dades l’usuari de la web els comunicarà al responsable del fitxer, declinant aquest tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei de portal i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.